Oudercommissies

Ouderbetrokkenheid is belangrijk. Essentieel zelfs als het gaat om het contact over uw kind. Dat loopt vooral via de oudergesprekken. Ook hebben we de koffie inloopmomenten en de openingen en afsluitingen van de Jeelo-projecten. Dit zijn informele momenten waarop u uitgenodigd wordt op ons kindcentrum. Daarnaast kunnen ouders helpen en meedenken in verschillende raden en commissies. Vanuit het onderwijs gaat het dan om de ouderraad (OR), de medezeggenschapsraad (MR) en de klankbordgroep. Vanuit de kinderopvang kunnen ouders lid worden van de oudercommissie (OC). Daarnaast zijn er commissies waarop u op organisatieniveau mee kunt denken.

Hieronder lichten we de verschillende commissies op ons eigen kindcentrum toe.

Ouderraad 

De OR bestaat uit ouders en personeelsleden. De ouderraad organiseert in samenwerking met het team allerlei onderwijsactiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerst, afscheid groep 8 en Koningsspelen. De ouderraad komt ongeveer maandelijks bij elkaar. Het is een commissie die vooral concreet aan de slag gaat, maar ook het geld van de ouderbijdrage beheert.

Medezeggenschapsraad 

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. De MR praat mee over alles wat met het onderwijsaanbod te maken heeft en geeft advies of instemming op beleidsstukken. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. 

De klankbordgroep

Ons kindcentrum heeft een klankbordgroep met ouders die meedenken over ontwikkelingen. Ze geven feedback en delen ideeën. Het doel van de klankbordgroep is om vanuit een brede setting informatie te krijgen die de ontwikkelingen op het kindcentrum ten goede komen. Samen geven we zo invulling aan onze plannen. De klankbordgroep komt ongeveer 4 keer per jaar een uur bij elkaar.

De oudercommissie 

De OC is een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang, waarin ouders van verschillende groepen zitting hebben. Ouders hebben inspraak in de gang van opvangzaken op het kindcentrum en namens de ouders geeft de OC advies.