Verlof

Kinderen worden, buiten de vakanties om, op school verwacht. Er zijn echter bijzondere omstandigheden waarvoor u verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan een verhuizing of een huwelijk. Dit geldt ook voor 4-jarige kinderen die nog niet leerplichtig zijn. Een verzoek voor verlof dient vooraf, en waar mogelijk, minimaal twee weken van tevoren te worden aangevraagd via het ouderportaal. De directeur beoordeelt of de verlofaanvraag legitiem is. Waar nodig vindt overleg plaats met de leerplichtambtenaar. U hoort binnen 8 werkdagen of het verlof toegekend wordt.

Meer informatie over verlof

Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. Ook is het niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Er is één uitzondering, namelijk als door het beroep van één van beide ouders  er geen vakantie van twee weken mogelijk is. In de praktijk wordt deze regeling zelden toegepast, omdat een aansluitende vakantie van twee weken ook bijvoorbeeld in de kerstvakantie kan worden opgenomen.

Als u zonder toestemming uw kind thuis laat blijven of eerder/langer op vakantie gaat, is de directie verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt, op grond waarvan de rechtbank u een boete kan opleggen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties)