Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook op een kindcentrum kunnen klachten voorkomen. We gaan ervan uit dat de ‘lichtere’ klachten zoveel mogelijk binnen de muren opgelost worden via de leerkracht, pedagogisch medewerker of de directie. Voor klachten waar geen oplossing voor wordt gevonden, is zowel voor onderwijs als voor kinderopvang een klachtenregeling opgesteld. Deze liggen op het kindcentrum ter inzage.

1.  Klachtenregeling onderwijs

Interne contactpersonen 

Op elk kindcentrum is iemand benoemd die de wegen kent richting vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie. Volgens de klachtenregeling zullen ouders/verzorgers in de meeste gevallen met hun klacht eerst terechtkomen bij deze interne contactpersoon. (Als u niet weet wie dat is op ons kindcentrum, dan kunt u dat opvragen bij de directie.) Is deze weg gelet op de aard van de klacht niet mogelijk, of heeft de afhandeling niet naar tevredenheid plaatsgevonden? Dan kan men ook rechtstreeks een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon of direct contact opnemen met de klachtencommissie.

Externe contactpersonen

CKC Drenthe onderwijs beschikt over twee externe vertrouwenspersonen die functioneren als aanspreekpunt bij klachten. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent bijstand. Uiteraard is de vertrouwenspersoon gebonden aan geheimhouding en neemt hij of zij bij zijn of haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. 

De vertrouwenspersonen zijn:

Ds. D. (Diete) Kits, Bovensmilde, tel. 0592-412697, predikant in de PKN te Bovensmilde

Mw. E.G. (Liesbeth) Harderwijk Assen, tel. 06-12931896, voormalig familierechtadvocaat en mediator (tot 16 maart 2023 alleen bereikbaar via whatsapp of via liesbethharderwijk@gmail.com)

Onafhankelijke Klachtencommissie

Desgewenst kan ook rechtstreeks een beroep gedaan worden op de onafhankelijke klachtencommissie van CKC Drenthe onderwijs. Uw klacht zal dan volgens de procedure in behandeling worden genomen.

De klachtencommissie van CKC Drenthe onderwijs is bereikbaar via het emailadres: klachtencommissie@ckcdrenthe.nl 

Overige commissies

Naast de onafhankelijke klachtencommissie van CKC Drenthe onderwijs zijn we ook aangesloten bij de volgende landelijke commissies:

  1. De Commissie van beroep funderend onderwijs voor behandeling van klachten van werknemers tegen besluiten van hun werkgevers;
  2. De Landelijke commissie voor geschillen WMS voor behandeling van medezeggenschapgeschillen;
  3. De Geschillencommissie passend onderwijs voor behandeling van geschillen betreffende het passend onderwijs.

Zie voor meer informatie hierover www.onderwijsgeschillen.nl

2.  Klachtenregeling kinderopvang

De kinderopvang van CKC Drenthe kent een eigen klachtenregeling. Voor een onafhankelijke uitvoering van de klachtenbehandeling zijn wij aangesloten bij de externe Geschillencommissie Kinderopvang met daaraan verbonden het Klachtenloket Kinderopvang. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar dit document.

Klachtenregeling CKC Drenthe